Organisatie (ANBI informatie)

Algemeen

Naam Hervormde Gemeente van bijzondere aard te Wieringerwaard*
RSIN/Fiscaal nummer kerk 824238552
RSIN/Fiscaal nummer diaconie 824238576
Website www.hervormdwieringerwaard.nl
Adres kerkgebouw (geen postadres) Noord Zijperweg 29 – 1766 HG – Wieringerwaard
Postadres Dirk Lubbertstraat 18 – 1764 GZ – Breezand

* Op de rest van de pagina wordt de naam Hervormde Gemeente Wieringerwaard gebruikt.

De Hervormde Gemeente heeft een visie voor de komende periode van vier jaar (2016-2019), het is de droom en het verlangen van deze kerkelijke gemeenschap voor de toekomst:
In 2016 zal de naam van de Evangelisatie Pniël veranderen in de Hervormde Gemeente Wieringerwaard. De bestaande verenigingsstructuur is dan opgeheven en een volwaardige PKN gemeente is geïnstitueerd. Hiermee heeft de gemeente ten volle inhoud gegeven aan de doelstelling van de Evangelisatie Pniël, die in de statuten toentertijd als volgt is verwoord: “De vereniging stelt zich ten doel de uitbreiding en verdediging van de Gereformeerde waarheid in de Hervormde Gemeente van Wieringerwaard . . . en omstreken, in het bijzonder de behartiging van de geestelijke belangen van de inwoners van Wieringerwaard en omstreken en om voorts alles te doen wat voor de bloei der Nederlandse Hervormde Kerk bevorderlijk is.

In deze periode van vier jaar (2016-2019) willen we als gemeente groeien en bloeien in geloof en gemeenschap, met de volgende kenmerken:

  • er is herkenbaarheid in het belijden en vorm van de gemeente;
  • ieder gemeentelid is op zijn of haar wijze betrokken en vindt zijn/haar dienende plek in de gemeente en gemeenteactiviteiten (gavengericht);
  • er is ontmoeting en saamhorigheid, op zondag en door de week;
  • in navolging van haar Heer is ze genadig, ruimhartig, naar buiten gevend en bereikbaar.

Momenteel heeft de kerkelijke gemeenschap ruim 70 leden, waarvan een flink deel meelevend is. Qua leeftijdsopbouw is het een jonge gemeenschap te noemen, met relatief veel jonge gezinnen, met kinderen. Daardoor is er o.a. een levendig kinder- en jeugdwerk. Tijdens de ochtenddiensten is er op crèche en zondagsschool.

Deze kerkelijke gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

anbi

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de (diaconie van de) Hervormde Gemeente te Wieringerwaard (artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde).

Kortom: giften aan de Hervormde Gemeente Wieringerwaard (inclusief de diaconie) zijn aftrekbaar voor de belasting.

Pniël

Het is hierboven al genoemd, maar voor de duidelijkheid een korte herhaling: wij waren voorheen de gemeente Pniël. Voluit: “Nederlands Hervormde Evangelisatie Vereniging op Gereformeerde Grondslag Pniël”. In 2016 is de gemeente een zelfstandige gemeente geworden binnen de Protestantse Kerk van Nederland. Daarmee verdwijnt de vereniging. De naam van Pniël is echter wel terug te vinden als de naam van het verenigingsgebouw.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers die gekozen worden door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel vijf leden: twee diakenen en drie ouderlingen. Twee van de ouderlingen vervullen tevens de rol van ouderling-kerkrentmeesters.

Juridisch gezien bestaat de kerk uit 2 “colleges”:

  • Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit tenminste drie leden (op dit moment één vacature).
  • Het College van diakenen telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als de colleges, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3)

Doelstelling/visie

De landelijke Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de landelijke kerk vindt u hier.
Ons lokale beleidsplan vindt u hier.

Beloningsbeleid

Op dit moment zijn er geen betaalde medewerkers. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed (denk aan materialen en boodschappen).
Wel worden er predikanten “ingehuurd” om voor te gaan in de kerkdienst. Zij krijgen een vaste vergoeding van 100 euro en een reiskostenvergoeding van 21 ct/km tot een maximum van 60 euro.

Indien er betaalde mederwerkers aangesteld worden, dan volgen wij de ‘Generale regelingen’ en de Arbeidsvoorwaarden van de landelijke Protestantse Kerk Nederland.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Inhoudelijke gegevens over de financiën staan hieronder.

Financiën

Kerk

ANBI rapport

Diaconie

ANBI rapport

Voorgenomen uitgaven en inkomsten

Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: diverse predikanten van andere kerkelijke gemeenschappen gaan voor tijdens de diensten op zondag. Vele vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten kunnen zo worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Voorts wordt geld ingezameld door het houden van vrijwillige collectes tijdens de kerkdiensten.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het in stand houden van de kerkdiensten en pastoraat, in de vorm van vergoedingen voor de predikanten die voorgaan en eventuele kerkelijk werkers die op projectbasis kunnen worden ingezet en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de huur van het kerkgebouw, onderhoud van het verenigingsgebouw en bijkomende kosten zoals energie, belastingen en verzekeringen. Verder worden er afdrachten gedaan naar de organisatie van Protestantse Kerk voor het in stand houden van het landelijke en regionale werk.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

In het jaar 2016 werden de financiële middelen en bezittingen van de vereniging Evangelisatie Pniël overgebracht naar de Hervormde Gemeente Wieringerwaard. Daarbij geldt net als voorheen dat de diaconie apart blijft.